آسانسور بیمارستانی

آسانسور برای بیمارستان

فهرست مطالب

انواع آسانسور بیمارستانی

در دسته بندی انواع آسانسور بر اساس کاربرد، یکی از مهمترین موارد آسانسورهایی با کاربرد بیمارستانی است. آسانسور بیمارستانی یا بیمار بر به نوعی از آسانسور گفته می شود که برای جابجایی برانکارد یا تخت بیمارستانی طراحی و اجرا شده اند. آسانسور برانکاردبر و تحت بر بیمارستانی می بایست دارای مشخصاتی  در انطباق با الزامات استاندارد ایمنی آسانسور طراحی شوند. این الزامات بمنظور استفاده مناسب در شرایط گوناگون پیش بینی شده و شامل مواردی از جمله ابعاد کابین و درب ها می باشد. در ادامه بصورت جداگانه به بررسی آسانسور بیمارستانی برانکاردبر و تحت بر پرداخته شده است.

آسانسور بیمارستانی برانکاردبر

یکی از انواع آسانسور بیمارستانی آسانسور برانکاردبر است. این نوع آسانسور کوچکترین آسانسور حمل بیمار است و بطور خلاصه ظرفیتی معادل 1000 کیلوگرم و ابعادی به اندازه 110 در 210 سانتیمتر دارد. شرایط و الزامات این نوع بیماربر در ادامه به تفصیل بررسی شده است. در مقررات ملی ساختمان مبحث 15 نصب آسانسور حمل برانکارد در برخی از ساختمان ها الزامی شده است.

ابعاد کابین آسانسور بیمارستانی برای حمل برانکارد

آسانسورهای بیمارستانی نیز مانند سایر آسانسورها ابعاد استانداردی دارند. از آنجا که کاربری این آسانسورها در بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها، برای حمل برانکارد و تجهیزات پزشکی به همراه بیمار است و همچنین افراد و پرسنل درمان برای همراهی برانکارد و بیمار از آسانسورهای برانکاردبر استفاده میکنند ابعاد این دسته از آسانسورها بسیار حائز اهمیت است. کابین آسانسورهای برانکاردبر با ابعاد مفید باید طراحی شوند. طبق مقررات ملی ساختمان عرض این کابین 1100 میلیمتر و عمق 1100میلیمتر و ارتفاع 2100 میلیمتر در نظر گرفته می شود. درب آسانسورهای برانکاردبر که از مهم ترین اجزا آسانسور است با عرض 900 میلیمتر و ارتفاع 2000 میلیمتر  اجرا می شوند. بهترین نوع درب که طبق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در جدول ابعاد آسانسور ارائه شده است، در تلسکوپی و درب از وسط باز شو است.

آسانسور برای حمل برانکارد

 

ابعاد چاه آسانسور برانکاردر

نکته قابل توجه در رابطه درب های آسانسور این است که نوعی دربی که برای نصب آسانسور برانکاردبر اجرا می شود دارای ابعاد متفاوت است. عرض چاه در صورتی که درب تلسکوپی در آسانسور اجرا شود باید 1800 میلیمتر باشد. اما اگر درب از وسط بازشو در آسانسور تعبیه شود عرض چاه، 2000 میلیمتر در نظر گرفته می شود. اما عمق مورد نیاز برای هر دو نوع درب، 2600 میلیمتر است.

ارتفاع چاهک پایین آسانسور برانکاردبر

چاهک آسانسور در آسانسورهای برانکاردبر، با توجه به سرعت آسانسور اجرا شده دارای ارتفاع های متفاوتی خواهد بود. تا سرعت 0/63 متر بر ثانیه این ارتفاع 1500 میلیمتر خواهد بود. برای سرعت بالاتر تا 1/0 متربرثانیه ارتفاع چاهک پایین آسانسور1600 میلیمتر باید در نظر گرفته شود. برای سرعت 1/0 تا 1/6 متر بر ثانیه ارتفاع چاهک باید 1800 میلیمتر باشد و تا سرعت 2/5 میلیمتر، 2400 میلیمتر است.

ارتفاع بالاسری آسانسور برانکاردبر

حداقل ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه تا سرعت 1/6 متربرثانیه، 4200 میلیمتر باید باشد. اما این ارتفاع بالاسری برای سرعت های بیشتر تا 2/5 متربر ثانیه 5200 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور برانکاردبر

اتاق موتورخانه که برای آسانسور برانکاردبر طراحی می شود دارای عرض 2200 میلیمتر و عمق 4200 میلیمتر است. ارتفاع اتاق نیز 2200 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

آسانسور بیمارستانی تخت بر 1600 کیلوگرمی

ابعاد کابین آسانسور تخت بر 1600 کیلوگرمی

برای نصب آسانسور تخت بر 1600 کیلوگرمی ابعاد کابین به شرح زیر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع کابین 2300 میلیمتر، عمق کابین 2400 میلیمتر و عرض کابین آسانسور تخت بر 1600 کیلوگرمی 1400 میلیمتر است.

برای نصب این آسانسورها نیز دو نوع درب میتوان به کاربرد برد که شامل درب تلسکوپی و درب از وسط بازشو می شود. ابعادی که برای نصب آسانسورهای تخت بر با ظرفیت های مختلف نصب و اجرا می شوند به طور مشترک عرض 1300 میلیمتری و ارتفاع 2100 میلیمتری دارند.

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر

آسانسورهای تخت بر با ظرفیت 1600 کیلوگرم برای نصب به چاهی با ابعاد پیشنهاد شده نیاز دارد. این ابعاد شامل عرض 2400 میلیمتر برای درب تلسکوپی و عرض 2900 میلیمتری برای درب از وسط بازشو است. همچنین 3000 میلیمتر فضا برای عمق این آسانسور نیاز است.

ارتفاع چاهک آسانسور بیمارستانی

مورد قابل توجه در رابطه با آسانسورهای تخت بر تفاوت ابعاد چاهک در سرعت های مختلف است. به این صورت که تا سرعت 0/63 متر بر ثانیه چاهک این آسانسور باید 1600 میلیمتر باشد و سرعت بالاتر تا 1/0 متر بر ثانیه، ارتفاع 1700 میلیمتر باید در نظر گرفته شود. زمانی که سرعت بیشتر شود حداکثر تا 1/6 متر بر ثانیه ارتفاع چاهک باید 1900 میلیمتر باشد و درنهایت از سرعت 1/6 تا 2/5 متربر ثانیه ارتفاع لازم برای چاهک آسانسور تخت بر 2500 میلیمر باید باشد.

ارتفاع بالاسری آسانسور 1600 کیلوگرمی تخت بر

ارتفاع بالاسری آسانسورهایی که برای جابجایی تخت با ظرفیت 1600 کیلوگرم در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی تعبیه می شود، تا سرعت 1/6 متربرثانیه باید 4400 میلیمتر باشد. اما اگر سرعت تا 2/5 متربرثانیه بالا برود ارتفاع اورهد آسانسور 1600 کیلوگرمی که برای جابجایی تخت کاربرد دارد، باید 5400 میلیمتر باشد.

ابعاد اتاق موتورخانه برای آسانسور بیمارستانی

موتورخانه ای که برای این آسانسور 1600 کیلوگرمی طراحی می شود باید عمق 5500 و ارتفاع 2800 میلیمتر داشته باشد.

آسانسور بیمارستانی تخت بر 2000 کیلوگرمی

ابعاد کابین آسانسور تخت بر 2000 کیلوگرمی

آسانسوری که در بیمارستان ها و مراکز درمانی برای حمل تخت و سایر وسایل پزشکی استفاده می شود در صورتیکه با ظرفیت 2000 کیلوگرمی طراحی و اجرا شود، با عرض 1500و عمق  2700 و ارتفاع 2300 میلیمتر باید نصب شوند.

درب های تلسکوپی و و از وسط بازشو در واقع مناسب ترین نوع درب برای این نوع از آسانسورها می باشد. عرض در طبقات و کابین برای ظرفیت 2000 کیلوگرم، 1300 میلیمتر و ارتفاع 2100 میلیمتر در نظر گرفته خواهدشد.

آسانسور برای بیمارستان

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی با ظرفیت 2000 کیلوگرم

زمانی که برای نصب آسانسور بیمارستانی ظرفیت 2000  کیلوگرم را انتخاب میکنیم، عمق چاه آن باید 3300 میلیمتر باشد. اما عرض آن بسته به نوع در آسانسور متفاوت است. اگر از در تلسکوپی استفاده شود عرض چاه آسانسور بیمارستانی باید 2400 میلیمتر باشد ولی با انتخاب در از وسط باز شو، عرض چاه آسانسور 2000 کیلوگرمی 2900 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر 2000 کیلوگرمی

آسانسور بیمارستانی تخت بر 2000 کیلوگرمی مانند ظرفیت 1600 کیلوگرمی تا سرعت 0/63 متربرثانیه دارای چاهکی با ارتفاع 1600 میلیمتر خواهد بود. با افزایش سرعت تا 1/0 متربرثانیه این ارتفاع به 1700 میلیمتر تغییر خواهدکرد. همچنین برای سرعت های بالاتر این ارتفاع بیشتر می شود. به این صورت که تا سرعت 1/6 متربرثانیه ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر 2000 کیلوگرمی، 1900 میلیمتر باید باشد. و اگر سرعت آسانسور تا 2/5 متربرثانیه افزایش یافت این ارتفاع به 2500 میلیمتر میرسد.

ارتفاع بالاسری آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت 2000 کیلوگرم

حداقل ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه در آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت 2000 کیلوگرم، چنانچه سرعت آسانسور حداکثر 1/6 متربرثانیه باشد باید 4400 میلیمتر باشد. اما با افزایش سرعت تا 2/5 متربرثانیه ارتفاع اورهد به 5400 میلیمتر تغییر میکند.

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور تخت بر 2000 کیلوگرمی

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور تخت بر 2000 کیلوگرمی با عمق 5800 میلیمتر و ارتفاع 2800 میلیمتر طراحی و اجرا می شود.

آسانسورتخت بر بیمارستانی 2500 کیلوگرمی

ابعاد کابین آسانسور تخت بر بیمارستانی 2500 کیلوگرمی

کابین آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت 2500 کیلوگرمی با عرض 1800، عمق 2700 و ارتفاع 2300 میلیمتری اجرا می شود. ابعاد مورد نیاز برای درطبقات و کابین باید عرض 1300 و ارتفاع 2100 میلیمتری داشته باشد.

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر با ظرفیت 2500 کیلوگرم

چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر با ظرفیت 2500 کیلوگرم با عرض 2700 میلیمتر برای درهای تلسکوپی و عرض 2900 ملیمتر برای درهای از وسط بازشو اجرا می شوند. عمق این چاه در صورت استفاده از هر یک از انواع درب ها، 3300 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر بیمارستانی 2500 کیلوگرم

ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر بیمارستانی در صورتیکه سرعت این آسانسور تا 0/63 متربرثانیه باشد، 1800 میلیمتر درنظر گرفته می شود. با بیشتر شدن سرعت تا 1/0 متربرثانیه، ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر بیمارستانی 1900 میلیمتر خواهدبود. همچنین در سرعت های بالاتری که برای این آسانسور در نظر گرفته می شود، ارتفاع چاهک نیز تغییر میکند. به طور مثال هنگام که سرعت حداکثر تا 1/6 متربرثانیه باشد، 2100 میلیمتر ارتفاع برای چاهک باید  درنظر گرفته شود. همچنین تا سرعت حداکثر 2/5 متربر ثانیه این ارتفاع به 2500 متربرثانیه تغییر میکند.

ارتفاع اورهد برای آسانسور تخت بر 2500 کیلویی

در آسانسور بیمارستان تخت بر 2500 کیلوگرمی، برای سرعت های مختلف مانند 0/63 تا حداکثر 1/6 متربرثانیه حداقل ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه 4600 میلیمتر است. چنانچه سرعت تا 2/5 متربرثانیه باشد ارتفاع اورهد برای آسانسور تخت بر 2500 کیلویی، 5600 میلیمتر درنظرگرفته می شود.

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور بیمارستانی با ظرفیت 2500 کیلوگرمی

برای نصب این آسانسورهای بیمارستانی که با ظرفیت 2500 کیلوگرم هستند، اتاق موتورخانه با عمق 5800 میلیمتر و ارتفاع 2800 میلیمتر باید باشد.